*

Linia technologiczna do sortowania jaj

Opole, dnia 26.10.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 2/ RPOP.02.01.03-16-0003/16

 

W związku z realizacją projektu „Wzrost zasięgu oferty oraz zwiększenie skali produkcji spółki Polskie Fermy.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa 02 Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP, Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących:

 

Linia technologiczna do sortowania jaj

 

Kod CPV: 16612100-9 - Maszyny do sortowania lub klasyfikowania jaj

 

 1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o.

Adres Siedziby: Włostowa 109 d, 48-317 Korfantów

NIP: 9910270563

REGON: 532398580

Strona www: www.polskiefermy.pl

Adres e-mail: handel@polskiefermy.pl

Telefon: +48 77 40 23360

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w aktualnych na dzień ogłoszenia Zapytania Ofertowego nr 2/RPOP.02.01.03-16-0003/16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).
  2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 wraz z pózn. zm.)
  3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
 2. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego https://polskiefermy.pl/ oraz poprzez wysłanie zapytania do trzech potencjalnych wykonawców.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest : Linia technologiczna  do sortowania jaj składająca się z następujących elementów o minimalnych parametrach:

 

 1. kompaktowego automatycznego ładowacza poruszanego serwomotorami i własnym napędem kontrolowanym enkoderem w celu kontroli prędkości o wydajności  130 000 jaj /godzinę

Który złożony jest z następujących modułów z możliwością wielorakiego ustawienia:

 • podajnika stosów przekładek z jajami
 • obrotowego ładowacza składającego się  z jednostki rozsztaplowującej złożonej z magazynu przekładek z obrotowym krzesłem rozsztaplowującym (kontrolowany serwo napędem) i fotokomórkami dla automatycznego ustawiania wysokości stosów podczas rozsztaplowywania
 1. przenośnika pustych przekładek z czterema chwytakami przytrzymującymi przekładki zapewniając bezpieczne ładowanie jaj
 1. systemu powrotnego – wydmuchu z podwójnym powrotnym wydmuchem
 1. głowicy ładującej każda z 30 ssawkami z „nieblokującymi” się dyszami, dwoma palcami do ładowania przekładek.
 1. przenośnika pustych przekładek z własnym napędem wyposażony w detektor przyklejonych pozostałości jaj i sztaplarką pustych przekładek połączony z przenośnikiem pustych przekładek.
 1. ramię wahadłowe dla indywidualnego przenoszenia jaj do sortownicy. Specjalna konstrukcja ramienia wahadłowego zapewnia delikatne przenoszenie na stół rolkowy wraz z synchronizacją prędkości.
 1. panel elektryczny i lokalny panel operatorski z ekranem dotykowym. Panel elektryczny montowany oddzielnie od loadera w sąsiedztwie na ścianie
 1. stół podający do ładowacza
 1. wyposażenie w system mycia CIP (Cleaning In Place).
 1. zintegrowany system mycia CIP złożony z:  Belki z dyszami myjacymi do mycia przenośników i jednostki przekazywania stosów, Pompy cyrkulacyjnej CIP, Systemu rur do zbierania recyrkulacji środków myjących (Lokalny CIP dla OptiLoader z ręcznym dozowaniem detergentów i wody. CIP może być uruchamiany niezależnie od pozostałego sprzętu), Automatyczny lub półautomatyczny CIP może być używany jeżeli Centralny CIP jest dołączony
 1. rozszerzony stół podający - rozszerzenie min o 1 metr złożone z bocznych płyt, rolek, łańcucha i silników
 • system detekcji jaj brudnych i cieknących  - system zdolny do klasyfikowania plamek brudu od 1 mm i większych wykorzystując pełno kolorowe kamery.
 1. system detekcji stłuczek.
 • system detekcji krwinek
 • Rolkowy system czyszczenia
 1. System operacyjny - Dotykowy panel operacyjny. Który będzie posiadał możliwość rozbicia klas wagowych do maksymalnie 12 klas i 4 nieklasyfikowanych, oraz rejestrację prześwietlania, zapewnienie komunikacji z drukarkami i możliwość transferu danych do komputera. Ekran dotykowy kontrolujący komputer podłączony do lokalnej sieci komputerowej i dowolnej drukarki sieciowej dostępnej w sieci lokalnej.
 1. System dynamicznego ważenia komórkowego w pełni zmywalny
 1. Bramka zrzutowa i 3 bramki wyjściowe dla jaj dla usuwania jaj cieknących do kubła
 1. Zmywalne automatyczne tory pakujące wyposażone w detektor podwójnych opakowań jak również w detektor obecności opakowania w pozycji pakującej
 2. zamykacze do automatycznych torów pakujących
 1. Automatyczna sztaplarka
 1. System drukowania  złożony z czterech drukarek oraz interfejs pozwalający na bezpośrednia komunikację z sortownicą. Każdy system pozwala na ciągłe drukowanie dwóch linii różnego tekstu.

 

Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.

Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.

W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.

 

 1. OPIS KRYTERIÓW OCENY ORAZ PROCEDURY OCENY OFERT
 1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia oraz jego parametrami minimalnymi lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
 2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
 1. zostały złożone w terminie,
 2. są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,
 3. Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i potencjału zgodnie z zapisami pkt. „Warunki udziału w postępowaniu”.
 1. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:

 

Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 70)

Kryterium II – Termin realizacji (maksymalna ilość punktów = 10)

Kryterium III – Gwarancja (maksymalna ilość punktów = 20)

 

 

W kryterium I - Cena - najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem

                                        Cena najniższa

________________________ x 70 = Liczba punktów

                                      Cena oferowana przez firmę - oferenta

 

Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj.: koszty dostawy, montażu i uruchomienia jeżeli zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia.

 

W kryterium II – Termin realizacji - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

Najkrótszy czas realizacji (podany w tygodniach)

________________________ x 10 = Liczba punktów

Czas realizacji oferowany przez oferenta (podany w tygodniach)

Przewidywany termin realizacji będzie liczony od 04.2018 uzależniony od budowy hali i określny w umowie.

 

W kryterium III Gwarancja - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji:

 1. 24 m-ce gwarancji i więcej = 20 punktów
 2. Powyżej 12 m-cy gwarancji ale mniej niż 24 miesiące gwarancji = 10 punktów
 3. 12 miesięcy gwarancji = 0 punktów – parametr minimalny.

 

Termin Gwarancji liczony będzie od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru.

 

 1. Sposób wyliczenia punktów:

- Łączna maksymalna liczba punktów = 100 punktów,

- Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych Kryteriach oceny według wzoru:

 

= Punkty uzyskane w kryterium 1 + Punkty uzyskane w kryterium 2 + Punkty uzyskane w kryterium 3

 

 1. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie mu przyznanych 0 punktów
 2. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
 3. W razie identycznej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
 4. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą najniższą cenę Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponowne ofert cenowych  drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 1 Formularz Oferty.
 5. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data wskazana w umowie, a terminem zakończenia data protokołu odbioru przedmiotu zamówienia wystawionego i podpisanego przez Zamawiającego.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, którego przedmiot prowadzonej działalności (PKD i oferta), jest zgodny z przedmiotem zapytania ofertowego, co będzie weryfikowane na  podstawie ogólnodostępnych informacji m.in. zapisy stron internetowych oraz dokumentów rejestrowych.
 2. W przypadku stwierdzonej wątpliwości co do potencjału oferenta zgodnie z zapisami pkt VI.1, zamawiający zastrzega sobie prawo  do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbioru.
 3. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 4 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
 2. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
 3. Oferent nie może powierzyć wykonania zamówienia innemu podwykonawcy.
 4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
 2. Dopuszcza się składanie ofert w języku obcym i walutach obcych.
 3. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie mu przyznanych 0 punktów
 4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z ogólnodostępnych informacji  (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie zweryfikowany w momencie podpisania umowy z wykonawcą.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.
 6. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto, termin realizacji zamówienia w tygodniach, a okres gwarancji w miesiącach.
 7. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia Zapytanie Ofertowego.
 8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem składania ofert. 
 10. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
  1. W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożoną osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):

Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o. , Włostowa 109 d, 48-317 Korfantów

w godzinach pracy tj. od 8.00 do 16.00.

 

 1. W formie elektronicznej - skan podpisanych dokumentów wysłany na adres e-mail: handel@polskiefermy.pl w terminie do końca dnia tj. do godz. 23:59.

z dopiskiem „dotyczy zapytania ofertowego nr NR. 2/ RPOP.02.01.03-16-0003/16” 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2017
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  1. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo jednokrotnie zwrócić się do oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty. Zamawiający ma również prawo do samodzielnego korygowania omyłek oczywistych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania (w całości lub części) bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.
  4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 30 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
  5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
  6. O zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu.
  7. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
  8. Informacje o wynikach postępowania przekaże się każdemu Oferentowi, który złożył ofertę poprzez wiadomość e-mail na adres poczty wskazany w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
  9. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
  10. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

 1. MINIMALNY ZAKRES UMOWY
 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.
 2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z treści złożonej oferty.
 3. Planowany termin podpisania umowy – do 14 dni roboczych licząc od daty ogłoszenia wyników postępowania
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
 1. Zmiany terminów realizacji umowy wynikać mogą jedynie, ze zmiany zapisów umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Wzrost zasięgu oferty oraz zwiększenie skali produkcji spółki Polskie Fermy" jaką Zamawiający podpisze z podmiotem udzielającym współfinansowania, pod warunkiem, że umowa ta zostanie zmieniona po dniu udzielenia niniejszego zamówienia.
 2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

- zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia,

- przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe.

5. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu stron.

 

 1. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH I DODATKOWYCH

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania wyłonionemu Wykonawcy w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających i dodatkowych.

 

 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM
  1.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest:

Imię: Aneta

Nazwisko: Kujawa

Tel.: +48 774023360

e-mail: handel@polskiefermy.pl

 

 1. ZAŁĄCZNIKI