*

ZO 2 - DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu: Wzrost zasięgu oferty oraz zwiększenie skali produkcji spółki Polskie Fermy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3

 

oraz

 

zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem  NR 2/ RPOP.02.01.03-16-0003/16  dotyczącym Linii technologicznej do sortowania jaj, po analizie ofert które wpłynęłyby w terminie naboru, Spółka Polskie Fermy Grupa Producentów podejmuje decyzję o udzieleni zamówienia firmie SANOVO TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V  z siedzibą w Aalten , Ambachtsstraat 4 7122 MP Aalten Holland, której oferta wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie NR 2/ RPOP.02.01.03-16-0003/16. Oferta spełnia wymagania przedmiotowe i podmiotowe zawarte w zapytaniu.