*

Projekt: Wzrost zasięgu oferty oraz zwiększenie skali produkcji spółki Polskie Fermy

Polskie Fermy Grupa Producentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt Wzrost zasięgu oferty oraz zwiększenie skali produkcji spółki Polskie Fermy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;  Oś priorytetowa 02 Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP. 

Głównym celem projektu jest wzrost zasięgu oferty oraz zwiększenie skali produkcji spółki Polskie Fermy Grupa Producentów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do sortowania i pakowania jaj oraz budowy hali produkcyjnej

Kwota dofinansowania  projektu : 1 999 690,00